Nederland Stikstofdioxide 2021

Stikstofdioxide in Nederland, 2021

In deze kaart is de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide te zien, gemeten over 2021. De stikstofdioxide data die worden gevisualiseerd zijn, zijn afkomstig uit de infrastructuur van Caeli. De jaargemiddelde concentratie is een gemiddelde van alle metingen over alle dagen in 2021. Voor deze kaart is gebruik gemaakt van dagelijkse satellietmetingen van de ESA. Nederland is een van de landen in Europa met een hoge stikstofuitstoot. De luchtkwaliteit in een gebied wordt getoetst voor verschillende gassen aan de Europese en WHO normen. Een van die componenten die behoort tot het onderwerp luchtkwaliteit is de concentratie stikstofdioxide. De concentraties stikstofdioxide zijn inzichtelijk gemaakt per gemeente op de kaart.


Wat doet Caeli?

Caeli is een Nederlands SpaceTech bedrijf dat zich over de afgelopen jaren heeft gespecialiseerd heeft in het aanbieden van (near) real time satellietdata betreffende de samenstelling van verschillende componenten in de lucht. Met de infrastructuur van Caeli worden verschillende gassen op een begrijpelijke, toegankelijke en inzichtelijke manier in kaart gebracht. Stoffen zoals stikstofdioxide, ammoniak, methaan, ozon en zwavel dioxide. Caeli heeft de afgelopen jaren verschillende algoritmes ontwikkeld waardoor de data van TROPOMI en IASI (beide meetinstrumenten van de ESA die gassen in de atmosfeer meten) betrouwbaar in hoge resolutie in kaart kan worden gebracht. Een resolutie tot wel 100x100 meter – ook op leefniveau - om de beste beslissingen te nemen, te monitoren of om een inzicht te krijgen in uw buurt. 

Caeli heeft als doel om Nederland, Europa en de rest van de wereld te helpen met het oplossen van het luchtkwaliteits-, stikstof- en klimaatprobleem. De dagelijkse kaarten van deze drie onderwerpen kan veel oplossingen bieden voor de betrokkenen. Caeli biedt via luchtkwaliteit.nl een platform met directe toegang tot de satellietdata van uw keuze. Plaatsing van meetstations of andere hardware is niet nodig. Kaarten in zeer hoge resolutie zijn beschikbaar in slechts een paar clicks.


Wat is Stikstofdioxide?

Stikstofdioxide is een kleur- en reukloos gas. Stikstofdioxide in de buitenlucht draagt bij aan deeltjesvervuiling en aan de chemische reacties die ozon maken. Het is een van de zes wijdverbreide luchtverontreinigende stoffen die nationale luchtkwaliteitsnormen hebben om ze in de buitenlucht te beperken. Stikstofdioxide kan zich ook binnenshuis vormen wanneer fossiele brandstoffen zoals hout of aardgas worden verbrand. Bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties kan stikstofdioxide schadelijk zijn voor de gezondheid. Verschijnselen zijn luchtwegklachten en astma. De grootste bronnen van stikstofdioxide zijn het verkeer, de landbouw en de industrie. Stikstofdioxide is een van de twee variabelen, samen met ammoniak, dat het stikstofprobleem in Nederland vormt.


Wat zijn de schadelijke effecten van stikstofdioxide?

In Nederland is veel te veel stikstof. Dat zorgt voor grote problemen in de natuur en voor de volksgezondheid. Stikstofverbindingen veroorzaken smog en fijnstof, ook draagt stikstofdioxide bij aan de vorming van ozon, een schadelijk bestanddeel van luchtverontreiniging. Die fijnstof en ozon vergroten de kans op luchtwegaandoeningen. Het inademen van lucht met een hoge concentratie NO2 kan de luchtwegen in het menselijke ademhalingssysteem irriteren. Dergelijke blootstellingen kunnen aandoeningen van de luchtwegen verergeren, met name astma, wat kan leiden tot luchtwegsymptomen zoals hoesten, piepende ademhaling of ademhalingsmoeilijkheden.  

Van de oorspronkelijke biodiversiteit in ons land is nog maar 15% over. Daarnaast wordt meer dan een derde van de soorten in Nederland met uitsterven bedreigd . Dit komt doordat de natuur al jarenlang onder druk staat door stikstof. Een overmaat aan stikstof heeft een negatief effect op de biodiversiteit. Sommige planten, zoals grassen en brandnetels, gaan extra hard groeien door die overmaat, met als gevolg dat kwetsbare planten worden verdrongen. Hierdoor verdwijnen de insecten, vogels en andere dieren die van die planten afhankelijk zijn.