Wereldkaart Methaan

Wereldkaart Methaan, 2020

In deze kaart is de jaargemiddelde concentratie methaan te zien, gemeten over 2020. De methaan data die worden gevisualiseerd zijn, zijn afkomstig uit de infrastructuur van Caeli. De jaargemiddelde concentratie is een gemiddelde van alle metingen over alle dagen in 2020. Voor deze kaart is gebruik gemaakt van dagelijkse satellietmetingen van de ESA en het meetinstrument TROPOMI. Wereldwijd zijn broeikasgassen een probleem, methaan is een component binnen de broeikasgassen. De broeikasgassen, inclusief methaan, draagt bij aan onze klimaatopwarming.


Wat doet Caeli?

Caeli is een Nederlands SpaceTech bedrijf dat zich over de afgelopen jaren heeft gespecialiseerd heeft in het aanbieden van (near) real time satellietdata betreffende de samenstelling van verschillende componenten in de lucht. Met de infrastructuur van Caeli worden verschillende gassen op een begrijpelijke, toegankelijke en inzichtelijke manier in kaart gebracht. Stoffen zoals stikstofdioxide, ammoniak, methaan, ozon en zwavel dioxide. Caeli heeft de afgelopen jaren verschillende algoritmes ontwikkeld waardoor de data van TROPOMI en IASI (beide meetinstrumenten van de ESA die gassen in de atmosfeer meten) betrouwbaar in hoge resolutie in kaart kan worden gebracht. Een resolutie tot wel 100x100 meter – ook op leefniveau - om de beste beslissingen te nemen, te monitoren of om een inzicht te krijgen in uw buurt. 

Caeli heeft als doel om Nederland, Europa en de rest van de wereld te helpen met het oplossen van het luchtkwaliteits-, stikstof- en klimaatprobleem. De dagelijkse kaarten van deze drie onderwerpen kan veel oplossingen bieden voor de betrokkenen. Caeli biedt via luchtkwaliteit.nl een platform met directe toegang tot de satellietdata van uw keuze. Plaatsing van meetstations of andere hardware is niet nodig. Kaarten in zeer hoge resolutie zijn beschikbaar in slechts een paar clicks.


Wat is Methaan?

Methaan is een uiterst ontvlambaar gas dat voornamelijk wordt gevormd in de pens van herkauwende landbouwdieren zoals koeien, schapen en geiten. Deze dieren stoten het gas vervolgens via hun adem, boeren en scheten uit. Doordat we wereldwijd steeds meer zuivel en vlees eten neemt het aantal herkauwers enorm toe, wat grote gevolgen heeft voor de hoeveelheid methaan in de atmosfeer. Naast de veehouderij komt methaan vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen, het verbouwen van rijst, uit stortplaatsen, in natte gebieden zoals moerassen en venen, in kolenmijnen en bij het lekken van gasleidingen voor aardgas. Doordat methaan een krachtig broeikasgas is heeft het een groot effect op de klimaatverandering. Ter vergelijking: methaan houdt ruim twintig keer meer warmte vast dan CO2, maar heeft wel een minder lange levensduur.


Wat zijn de schadelijke effecten van methaan?

Als broeikasgas draagt methaan bij aan de opwarming van de aarde. Door die klimaatverandering smelten ijskappen, stijgt de zeespiegel, en wordt het weer extremer. Zo krijgen we te maken met meer zware buien met bijbehorende overstromingen,  en meer hittegolven. In de natuur is nu al zichtbaar dat bepaalde planten langer groeien, er meer insectenplagen komen, en veel vogels met uitsterven worden bedreigd door de veranderingen van seizoenen en het smelten van de sneeuwkappen. Daarbij draagt methaan bij aan de vorming van ozon, wat ook weer schadelijk is voor de natuur en de gezondheid van de mens.

Ook voor de mens kan methaan schadelijke effecten hebben. Methaan is een zuurstofverdringer. Het inademen van hoge concentraties methaan kan zorgen voor ademnood, hoofdpijn, sufheid en bewusteloosheid. Daarnaast heeft het veranderende klimaat, waar methaan aan bijdraagt, ook een nadelig effect op onze gezondheid. Luchtvervuiling kan zorgen voor luchtwegproblemen, vochtigheid en extra neerslag geven infectieziekten meer ruimte, en er kan een tekort aan drinkwater of voedsel ontstaan.